ERICH FROMM ANATOMIJA LJUDSKE DESTRUKTIVNOSTI PDF

Erich Fromm Anatomija ljudske destruktivnosti Druga knjiga Preveli Gvozden Flego Vesna Marčec-Beli ZAGREB ERICH FROMM: DJELA. Download Fromm, Erich – Anatomija Ljudske Destruktivnosti – 2. Knjiga. Get this from a library! Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti: prva knjiga.. [Erich Fromm].

Author: Shakalkree Faetaxe
Country: Antigua & Barbuda
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 4 February 2013
Pages: 428
PDF File Size: 14.37 Mb
ePub File Size: 20.22 Mb
ISBN: 504-1-90911-988-1
Downloads: 59195
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dokree

Oigledan prigovor toj metodi jest da je teorijska rekonstrukcija za koju nema nikakvog dokaza ili bar tako izgleda. Kada, u grupnoj narcisoidnosti, predmet nije pojedinac ve grupa kojoj on pripada, pojedinac moe biti potpuno svjestan 27 narcisoidnosti i izraavati je bez ikakvih ogranienja. Kada se jednom poelo na ovjeka gledati kao na onoga koji se razvija u procesu evolu cije, ideja supstancije koja je sadrana u njegovoj biti izgledala je neodrivom.

Erich Fromm – Anatomija Ljudske Destruktivnosti 2

Napredak misli meu istraivaima evolucije od Darwina na ovamo manifestira se u pogledima jednog od najeminentnijih suvremenih istraivaa, G. Osim toga, usprkos rasprostranje nom publicitetu, nije pronaeno da su pojedinci sa XYY ano malijom bili agresivniji od odgovarajuih prestupnika s normal nim kromosomnim konstitucijama. Da nije bilo tih ciljeva, od kojih su neki navedeni destruktivnosit tajnim ugovorima, mir bi bio zakljuen ne koliko godina ranije i bili bi poteeni ivoti nekoliko milijuna ljudi na obje strane.

I destruktvinosti evoluciju moemo prikazati kao kontinuitet na jednom je ljudsske najnia ivotinja s najprimitivnijom nervnom strukturom i relativno malim bro jem neurona; na drugom ovjek s veom i mnogo sloenijom modanom strukturom, posebno s neocortexom, koji je tri puta vei od neocortexa njegovih hominidnih predaka i sa zaista fan tastinim brojem meunervnih veza.

Moglo bi se rei da je nervna opremljenost za defenzivnu agre siju identina kod ivotinja i ovjeka; meutim, ta tvrdnja je tona samo u ogranienom smislu.

Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Hitler je vie volio umri jeti no anatomuja se s porazom. Psihoana litiki podaci iscrpno pokazuju da su neurotine tendencije i sek sualne neobinosti kao voajerizam, kompulzivna masturbacija ili kompulzivna potreba za seksualnim odnosom esto posljedica takvih ranih zabrana. No lako se moe dokazati da on svoju filozofiju uzima kao gotovu injenicu, jer je ona za nje-ga samo zdrav razum, a nije svjestan da svi njegovi pojmovi poivaju na zajedniki prihvaenom okviru referencije.

Mitscherlich je rekao da e povijest pregaziti sve nae teorije ukoliko psihoanalizu ne primijenimo na drutvene probleme, i dalje bojim se da nas nitko nee ozbiljno shvaati budemo li i dalje sugerirali da rat nastaje zato to oevi mrze svoje sinove i ele ih ubiti, da je rat djecoubojstvo. To anaromija o postojanju materijalne osnove koja moe svim ljudima pruiti dostojan ivot a dominaciju jedne grupe nad drugom uiniti nemoguom i neprivlanom. Tvrdnja kao moja domovina ili moja nacija, ili moja religija je naj divnija, najkulturnija, najmonija, najmiroljubivija, itd.

Related Articles (10)  AR 190-56 PDF

Te su motivacije, a ne ljudska destruktivnost, korijen tog eric agresivnog ponaanja koje se esto pogreno tumai kao pokazi vanje moi uroenih agresivnih poriva. No, da bi se utjecalo na druge do te mjere da njihov aplauz legalizira te narcisoidne snove, za htijeva mnogo talenta i povoljne prilike.

Post on Jan 38 views. Nji hova pohlepa moe se eroch vie na jedan no na drugi od tih objekata; svim je ljudima zajedniko destruktivnosfi su nezasitni i, zbog toga, nikada zadovoljni.

Djela u dvanaest svezaka / 9, Anatomija ljudske destruktivnosti : prva knjiga.

Njegovo znanje raste, ali raste i svijest o njegovom neznanju; on sebe do ivljava kao pojedinca, a ne samo kao lana svog plemena, a time raste njegov osjeaj odvojenosti i izolacije. Mnogostruki su naini stjecanja osjeaja efektuiranja; izmamljivanjem izraza zadovoljstva nahra-njene bebe, osmijehom voljene osobe, seksualnom reakcijom lju bavnika, interesom sudionika u razgovoru; radom materijalnim, intelektualnim, destruktivnsti.

Oni koji su na vlasti tj. U tom je sluaju po eljno zasnovano na objektivnoj situaciji. Tu je definiciju otro kritizirao Marx, koji ju je 49 smatrao destruktivnosgi jenkijevtine. Tu nemo kompenzira strau za posjedovanjem moi nad drugima. Ta lista specifino ljudskih karakteristika trpi od toga to je deskriptivna i enumerativna, to je nesistematska i ffomm ne po kuava analizirati njihova zajednika stanja. On je pokazao da se kastrirani odrasli muki mievi dvadeset i pet dana stari odreeno vrijeme nakon operacije vie ne bore kao to su to inili prije kastracije, ve se, umjesto toga, ponaaju miroljubivo.

Logika je bila slijede a: U odreenim granicama ljudsk. S druge strane, ako je osoba postigla neto to nailazi na priznanje u podruju umjetnosti, znanosti, sporta, poslova ili politike, njeno narcisoidno dranje izgleda ne samo realistino i racionalno ve se neprestano hrani divljenjem lujdske. Dobzhan sky, Egzistencijalne potrebe ovjeka i razne strasti ukorijenjene u karakteru8 Okvir orijentacije i odanosti ovjekova sposobnost za samosvijest, razum i imaginaciju no ve kvalitete koje prevazilaze sposobnost instrumentalnog milje nja ak i najpametnijih ivotinja zahtijeva sliku svijeta i o vjekovog mjesta u njemu koja je strukturirana i ima unutarnju koheziju, ovjeku je potrebna mapa njegovog prirodnog i dru tvenog svijeta bez koje bi bio smeten i nesposoban da djeluje svrhovito i konzistentno.

Osim toga, takva proricanja ugroenosti izvana esto su sama sebi svrhom: Da bismo odgovorili zato je tome tako, moramo uzeti u obzir da je jedna od najosnovnijih razlika mu jaka i destruktivnost razlika u funkciji za vrijeme seksualnog ina. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online. Pokatkad destruktifnosti ini da ivotinja pokazuje sadistiko ponaanje na primjer maka koja se igra miem; no fomm zakljuku da maka uiva u patnji mia nalazi se ericu interpretacija; to god se brzo kree moe posluiti kao predmet za igru, bio to mi ili klupko vune.

Povijesni pristup je jaao, naroito u Sjedinje nim Amerikim Dravama, prouavanjima antropologije kulture. Tek potpunim razvojem kapitalizma i ranije, u slinim drutvima kao npr. Ili oca ko me je reeno da je njegova briga za djevianstvo njegove keri motivirana njegovim vlastitim seksualnim interesom za nju?

Related Articles (10)  BEHRINGER MX3242X EURORACK MIXER PDF

Simpson, Pri ispitivanju Danvinove liste psihikih crta istie se vie ele menata. Uistinu, veina podataka o ovjekovoj prirodi je u osnovi iste vrste kao Zuckermanovi originalni podaci o pavija nima s Monkev Hilla u londonskom zoolokom vrtu S. Moemo ak pomisliti i to da je jo anatomkja procesu raanja, da pupana vrpca jo nije prerezana i da su nastupile komplikacije koje izazivaju sumnju u to da li e ovjek ikada biti roen ili e biti mrtvoroene.

Editions of The Anatomy of Human Destructiveness by Erich Fromm

Ukorijenjenost Kada se dijete raa, ono naputa sigurnost utrobe, situaciju u kojoj je jo bilo dio prirode gdje je ivjelo pomou tijela svo-je majke.

U proporciji sa svojom viom inteligencijom, ovjekovo po naanje je fleksibilnije, manje refleksivno ili instinktivno. U ime ljudske ljjudske rode, na primjer, Aristotel i veina mislilaca do osamnaestog stoljea branili su ropstvo.

Destruktignosti su, uglavnom, slijedei: Ali injenice govore drugaije. Valja napomenuti da je pacijent nor malno bio vrlo uljudan ovjek, koji se prema meni, i prije i po slije te provale gnjeva, odnosio s potovanjem. Freud, iznosi miljenje da rat nije uzroko van ljudskom destruktivnou, ve njegov uzrok vidi u stvarnim sukobima meu grupama, koji sestruktivnosti uvijek bili rjeavani nasiljem, budui da nije postojao meunarodni zakon prema kojem bi kao ericb civilnom zakonu sukobi mogli biti mirno rijeeni.

Groos pisao je da je bitni motiv u djejoj igri uivanje u bivanju uzrokom; to je bilo njegovo objanjenje djejeg zadovoljstva u pravljenju buke, razmicanju stvari, igranju u barama i slinim aktivnostima.

Teza koja e u ovom poglavlju biti razraena jest: Ta je lista donekle nesistematsko nabrajanje; Ddstruktivnosti, na alost, nije pokuao analizirati zajedniki izvor takvih potreba u prirodi ovjeka. To je, zapravo, vrlo teak zadatak, te i stoga mnogi ljudi dobrih namjera vie vole ne initi nita; nadaju se da e katastrofu odvratiti ritualnim pje vanjem pohvala napretku.

Naravno, nikakav se zakljuak ne moe donijeti iz dananjeg ponaanja ena, budui da je ono pre teno rezultat postojeeg patrijarhalnog poretka. The E-mail Address es field is required. Predlaem da ovjekova priroda ne bude defi nirana u terminima specifine kvalitete kao ljudkse su ljubav, mrnja, razum, destruktivnsti ili zlo, ve jedino u terminima temeljnih kontra dikcija koje karakteriziraju ljudsku egzistenciju i imaju svoj ko rijen u biolokoj dihotomiji nedostatnih instinkata i samosvijesti, ovjekov egzistencijalni sukob proizvodi odreene psihike po trebe zajednike svim ljudima.

Najbolje bismo uinili da se okanimo fiksiranja dana ili sata roenja pojedinca i da radije govorimo o procesu to kom kojeg osoba poinje postojati. Vie no druge ivotinje ovjek na racionalan nain pretresa i poboljava adaptivnu prirodu svog ponaanja.